Swift

Swift İle Json Veri Çekme ve Parse İşlemi

Json ile veri çekme işlemi her uygulamamızda ihtiyaç duyabileceğimiz bir konu. Json ile ilgili notumu da buraya bırakıyorum. Veri çekeceğimiz site SSL kullanmıyorsa, https yerine http protokolü ile bağlanmak zorundaysak, info.plist dosyasında bazı konfigrasyonlar yapmamız gerekmektedir.

HTTP Ayarı

info.plist içerisinde App Transport Security Settings altında yeni bir item ekleyerek Allow Arbitarary Loads : YES değerini girmeliyiz.

Json Getirme ve Parse Etme

let url = URL(string: “http://data.fixer.io/api/latest?access_key=55196be8be63f0c8ea98df28177c5cdf")
let session = URLSession.shared
let task = session.dataTask(with: url!) { (data, response, error) in

if error != nil {

print("URL'den Veri Çekilemedi!”)

}else{

if data != nil {
do {

let jsonArray = try JSONSerialization.jsonObject(with: data!, options: JSONSerialization.ReadingOptions.mutableContainers) as! Dictionary<String, Any> 
  DispatchQueue.main.async {
    if let rates = jsonArray["graphql"] as? [String : Any]{
     if let rates = rates["user"] as? [String : Any]{
       print(rates["TRY"]!) 
     }
    }
  }

} catch {

}
}
}
}

task.resume()