Swift

Swift Notification Center ile Veri Aktarma

Notification Center ile tüm viewController’lar içerisinden dinlenebilecek bir sinyal gönderebilirsiniz.

Sender

NotificationCenter.default.post{ name: NSNotification.Name(“newdata”) , object: nil }

Listener

NotificationCenter.default.addObserver(self, selector: #selector(getData), name: NSNotification.Name(rawValue: "newdata"), object: nil)