Swift

Userdefaults Veri Kaydetme ve Çekme

Userdefaults kavramı uygulamalarımızda en düşük boyutlu, çok sık güncellenmesi gerekmeyen verilerin kullanıcının cihazında saklanması işlemidir. Bunun için Coredata da kullanabiliriz fakat, daha düşük boyutlu tam olarak veritabanı mantığında çalışmayan, coredata’ya göre daha az fonksiyonel olan bir key-value saklama yapısıdır diyebiliriz.

Kullanımı oldukça kolay olan bu yapı ile ilgili 2 örneği aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Verinin Kaydedilmesi

UserDefaults.standard.set(“Bu Bir Değerdir.”, forKey: “isim")

Veri Kontrolü ve Getirme

if UserDefaults.standard.object(forKey: "tarih") != nil { 
       dtLabel.text = UserDefaults.standard.object(forKey: "tarih") as? String
}else{
       // veri kayıtlı değil.
}