SwiftUI

SwiftUI : Model Oluşturma ve Dizi İçinde Dizi Listeleme

Model oluşturmak için MyModel.swift isimli bir dosya oluşturduk ve içinde MyModel isminde bir struct tanımladık. Daha sonra aynı modeli kullanarak 2 adet MyModel tipinde tanımlama yaptık. Jenna ve Tarkan’ı modeller sanatcilar dizisine tanımlayarak View’ımızda listeleme için kullandık.

struct MyModel : Identifiable {
    var id = UUID()
    var name : String
    var surname : String
    var friends : [String]
}

let jenna = MyModel(name: "Jenna", surname: "Paul", friends: ["Asiye","Emine"])
let tarkan = MyModel(name: "Tarkan", surname: "Tevetoğlu", friends: ["İsmail","Hülya"])

let sanatcilar = [jenna,tarkan]

Listeleme İşlemi

 


struct ContentView: View {
    var body: some View {
        List(sanatcilar){ sanatci in
            Text(sanatci.name)
        }
    }
}

Modeller oluşturulduktan sonra proje içerisinde istenilen yerde çağrılabilmekte ve kullanılabilmektedir. Şimdi de sanatçının arkadaşlarını listeleyelim.

Dizi İçinde Dizi Listeleme

List{
     ForEach(sanatcilar){ sanatci in
         Section(header: Text(sanatci.name)) {
             ForEach(sanatci.friends, id: \.self){ arkadas in
                  Text(arkadas)
             }
         }
    }
}

Böylelikle içinde dizi barındıran diziler ile nasıl listeleme yapılacağını da öğrenmiş olduk.